องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์สถานที่และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2564 ]101
22 ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลนาสิงห์ อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาสิงห์ [ 6 ต.ค. 2564 ]102
23 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]110
24 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]104
25 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]100
26 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]102
27 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]102
28 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]99
29 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]103
30 ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร "การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]79
31 แจ้งการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]85
32 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) ปรับปรุงครั้งที่1 [ 28 มิ.ย. 2564 ]90
33 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) [ 28 พ.ค. 2564 ]87
34 การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 พ.ค. 2564 ]90
35 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]212
36 เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]116
37 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]114
38 แจ้งการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]116
39 ราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ชุดที่ 1 [ 30 มี.ค. 2564 ]117
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ รับโอนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่น(สายงานบริหาร) [ 22 มี.ค. 2564 ]130
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12