องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์สถานที่และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2564 ]22
2 ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลนาสิงห์ อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาสิงห์ [ 6 ต.ค. 2564 ]22
3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]24
4 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]23
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]22
6 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]21
7 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]23
8 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]22
9 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]21
10 ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร "การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21