องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สปสช. ตำบล
คำสั่ง อบต.นาสิงห์
สถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
E-service บริการประชาชน
 
ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
ติดต่อขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์
 

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ +
 นางสาววันเพ็ญ ฉั่นพัฒนาพงศ์
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  04249995 โทรสาร 042490995
  อีเมล์ +  admin@nasing.go.th
 
  ชื่อ +

 นางสาววันเพ็ญ ฉั่นพัฒนาพงศ์

  ตำแหน่ง + ปลัด อบต.
  โทรศัพท์ +  04249995 โทรสาร 042490995
  อีเมล์ +   admin@nasing.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางนงนุช บรรณบดี

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  04249995 โทรสาร 042490995
  อีเมล์ +  admin@nasing.go.th
 
  ชื่อ +

 นางปาริชาติ ใจศรี

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 04249995 โทรสาร 042490995
  อีเมล์ + admin@nasing.go.th
 
  ชื่อ +
นางสราวลี เพ็งมีพรหมจักร
  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนการคลัง
  โทรศัพท์ +  04249995 โทรสาร 042490995
  อีเมล์ +  admin@nasing.go.th
 
  ชื่อ +
นายศุภชัย นาอุดม
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  04249995 โทรสาร 042490995
  อีเมล์ +  admin@nasing.go.th
 
 
  ชื่อ +

 นางมลิวรรณ ประชาชัย

  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  04249995 โทรสาร 042490995
  อีเมล์ +  admin@nasing.go.th
 
  ชื่อ +
 นางสาวสโรชา ชัยโคตร
  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  04249995 โทรสาร 042490995
  อีเมล์ +  admin@nasing.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายสุวนัย สาวะริพล 

  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  04249995 โทรสาร 042490995
  อีเมล์ + admin@nasing.go.th