องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป [ 2 เม.ย. 2563 ]313
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ของ อบต.นาสิงห์ [ 2 เม.ย. 2563 ]332
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน [ 2 เม.ย. 2563 ]285
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล [ 2 เม.ย. 2563 ]246
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แบบ ผ.01 [ 2 เม.ย. 2563 ]251
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แบบ ผ.02/1 [ 2 เม.ย. 2563 ]258
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แบบ ผ.03 [ 2 เม.ย. 2563 ]234
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 2 เม.ย. 2563 ]277
9 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา [ 13 มิ.ย. 2562 ]417
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548 [ 7 พ.ค. 2562 ]171
11 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน [ 7 พ.ค. 2562 ]308
12 ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการที่ผ่านมา [ 7 พ.ค. 2562 ]287
13 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 [ 30 ต.ค. 2561 ]154
14 แผนพัฒนานาสามปี(พ.ศ. 2559 – 2561 ) [ 17 มิ.ย. 2558 ]155