องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

   
 
  นายวิทยา  ชาปู่  
  นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

โทร. 080-4774867

     
  นายภัทรพล   ฉั่นพัฒนาพงศ์  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองสวัสดิการสังคม