องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
กองคลัง

 
 
  นางปาริชาติ  ใจศรี  
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
นางพัทธนันท์  ทิพย์จันทร์
นางสาวละอองดาว คำเชียงใหม่ นายเทพารักษ์  อาจฉกรรณ์
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานพัสดุ
     
นางสาวสุพัตรา  กุลวงศ์ นางสาวพรธิรา  เติมประชุม นางสาววราภรณ์  ศรีสว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
     
  นางสาวศิรินภา  คำโคตร   นางสาวมะลิษา  หอมพรมมา
ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้   
  ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บน้ำประปา