องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการในแขนงต่างๆ มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณธรรมให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน อันนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และตามข้อเสนอที่ผ่านการประชาคมจากคนในชุมชน ที่นำไปสู่การจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นในด้านแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ที่ได้สะท้อนปัญหาในเรื่องการใช้และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง ตลอดจนการซ่อมบำรุงอย่างถูกวิธี ทางกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อฝึกประสบการณ์ให้แก่คนในชุมชน ได้เรียนรู้หลักการใช้และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ

ซึ่งโครงการได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมเทพสิงขร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

2024-01-26
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-04
2023-10-24
2023-10-16
2023-09-08
2023-09-01
2023-08-15
2023-08-03