องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการทำอาหารไทยและขนมไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการทำอาหารไทยและขนมไทย (ธุรกิจการชงกาแฟสด เครื่องดื่มประเภทต่างๆ และการทำขนมไทยประยุกต์) จัดขึ้นตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนารายได้ของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาหาร ยกระดับฝีมือการทำอาหารให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค รวมถึงการสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ โดยจัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
ซึ่งโครงการได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเทพสิงขร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

2022-10-17
2022-09-23
2022-09-09
2022-08-15
2022-07-29
2022-07-28
2022-07-21
2022-07-20
2022-06-22
2022-06-15