องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ได้จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  ซึ่งได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับยุทธ์ศาตร์การพัฒนาของอำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ตัวแทนประชาคมทุกหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในพื้นที่ สมาชิกสภา 

2022-06-15
2022-06-08
2022-06-08
2022-03-18
2022-01-27
2022-01-27
2022-01-19
2022-01-10
2021-12-09
2021-11-22