องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
 


การประชุมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 นายประหยัด จะหลาบหลอง  ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีประเด็น ดังนี้
1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
2.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
4.กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการประพฤติมิชอบ 

5.การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการนี้ นายประหยัด จะหลาบหลอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ระบุว่าการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ลดความเสี่ยงการทุจริต พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการทุจริตประพฤติมีชอบให้ดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

2022-06-15
2022-06-08
2022-06-08
2022-03-18
2022-01-27
2022-01-27
2022-01-19
2022-01-10
2021-12-09
2021-11-22