วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญราษฎร์ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. หน้าโรงเรียน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองแวงฮู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเทคนิคการแต่งหน้าทำผมเสริมบุคลิกภาพ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างจัดทำป้าย โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเทคนิคการแต่งหน้าทำผมเสริมบุคลิกภาพ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง