วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นก1155 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างโครงการจัดทำแนวเขตที่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรขุดร่องระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างมหรสพ โครงการบุญประเพณีบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญราษฎร์ ประจำภาคเรียนที่ 12566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง