วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าเป็นของที่ระลึก กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าเป็นของที่ระลึก กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ม.ค. 2566
จ้างค่าเลี้ยงรับรองประชุมสภา อบต. หรือการประชุมในโอกาสต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง และค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาทรายสามัคคี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเวทีและเครื่องเสียงเพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวทีและของรางวัลสำหรับเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง