องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สปสช. ตำบล
คำสั่ง อบต.นาสิงห์
สถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
E-service บริการประชาชน
 
ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
ติดต่อขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์
 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งเศรษฐกิจภาคการเกษตรกรรม  ก้าวนำการศึกษา


พันธกิจ

1.            ก่อสร้างปรับปรุง พัฒนาการคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า และผังเมือง

2.            ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา สาธารณูปโภค แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

3.            ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

4.            พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5.            พัฒนาสวัสดิการสังคม และการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

6.            ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

7.            ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท

8.            ส่งเสริม พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยชุมชน

9.            พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

10.          พัฒนาคุ้มครองดูแล รักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

11.          ส่งเสริมการปกครองประชาธิปไตย และความเสมอภาค

12.          บริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์