องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สปสช. ตำบล
คำสั่ง อบต.นาสิงห์
สถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
E-service บริการประชาชน
 
ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
ติดต่อขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์
 

ด้านการบริการพื้นฐาน
 

 การบริการพื้นฐาน

  การคมนาคม

             มีถนนลาดยาง      1      สาย        ยาว       3      กิโลเมตร

             ถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  2  สาย  ยาว   7    กิโลเมตร

             มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน    1     สาย    ยาวประมาณ   4,500     เมตร

            ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและส่วนน้อยเป็นถนนลูกรัง

         การโทรคมนาคม

                         ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                       -              แห่ง

             ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                              9          แห่ง

             เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ                                      2           เครื่อง

             เครื่องโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ติดตั้งของแต่ละหมู่บ้าน   1     เครื่อง

       การไฟฟ้า

             มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน                                             รวม      8  หมู่บ้าน

     แหล่งน้ำธรรมชาติ

             ลำน้ำ , ลำห้วย                                                               14           สาย

             บึง ,หนองอื่น ๆ                                                               6              แห่ง

      แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

             ฝาย                                                                                 10           แห่ง

             บ่อน้ำตื้น                                                                         257         แห่ง

             บ่อโยก                                                                             22           แห่ง

             ถังเก็บน้ำ                                                                          13           แห่ง

             บ่อกรมทรัพยากรธรณีวิทยา                                               1              แห่ง

    การสูบน้ำด้วยไฟฟ้า                                                     -              แห่ง