องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สปสช. ตำบล
คำสั่ง อบต.นาสิงห์
สถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
E-service บริการประชาชน
 
ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
ติดต่อขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์
 

สภาพทางสังคม
 

  สภาพทางสังคม

         การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา                                                       2           แห่ง (ขยายโอกาส 1 แห่ง )

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                         -               แห่ง

-  โรงเรียนอาชีวะศึกษา                                                       -               แห่ง

-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                                                      -               แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                    8              แห่ง

-  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                                         8              แห่ง

-  ศูนย์การเรียนชุมชน                                                        2              แห่ง

-  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล              1               แห่ง

         สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด / สำนักสงฆ์                                                  6 / 3        แห่ง

-  มัสยิด                                                                   -              แห่ง

-  ศาลเจ้า                                                                -              แห่ง

-  โบสถ์                                                                   -              แห่ง

       การสาธารณสุข

                                -  โรงพยาบาลของรัฐขนาด        -     เตียง           -         แห่ง

                                -  สถานีอนามัยประจำตำบล  /  หมู่บ้าน            1        แห่ง

                                -  สถานพยาบาลเอกชน                                      3        แห่ง

                                -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                    2       แห่ง

                                -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ   100 

-  มีการจัดตั้ง  อ.ส.ม.   ทุกหมู่บ้าน

         ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-              สถานีตำรวจชุมชนตำบล                                      -                                 แห่ง

-              สถานีดับเพลิง                                                        -                               แห่ง