องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สปสช. ตำบล
คำสั่ง อบต.นาสิงห์
สถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
E-service บริการประชาชน
 
ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
ติดต่อขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์
 

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

        สภาพทางเศรษฐกิจ

        อาชีพ

                  อาชีพหลัก    คือ     การทำนา  การทำสวนยางพารา

                  อาชีพรอง      คือ     การทำเกษตรแบบผสมผสาน การค้าขาย   การรับจ้างทั่วไป 

                    อาชีพเสริม     คือ     กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวมกลุ่มอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านตามครัวเรือน เช่น กลุ่มทอผ้าย้อมคราม,กลุ่มจักรสาน,  กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ,  กลุ่มตัดเย็บจักรอุตสาหกรรมและกลุ่มแปรรูปอาหาร

        หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล คือ

-  ธนาคาร                                                              -            แห่ง

-  โรงแรม                                                                -          แห่ง

-  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                                              2         แห่ง

-  โรงงานอุตสาหกรรม                                            -             แห่ง

-  โรงสี                                                                   10          แห่ง

-  ร้านค้า                                                                51        แห่ง

-  ร้านจำหน่ายน้ำแข็ง                                             1          แห่ง